Wednesday, August 09, 2006

ماجراهاي آرش و رضا

نوشته : آرش
سلام.اسم من آرشه.ميخوام داستان سكسم رو با يكي از دوستام براتون تعريف كنم.اسم دوست من رضا بود.ماجرا از اينجا شروع شد. كه من يه سي دي از يكي از دوستام گرفتم كه تقريبا پر از عكس هاي سكسي از همه نوع بود.و خوب چون مدت كمي دستم بود.وقتي براي كپي كردن سي دي نداشتم و ميخواستم هم به رضا هم بدم كه ببينه.اتفاقا اون روز رضا ويندوزش خراب شده بود و قرار بود من برم خونشون و درست كنم.منم اين سي دي رو بردم كه اگه دلش ميخواد اونو روي هاردش كپي كنه.بعد از اينكه ويندوز رو نصب كرديم و رضا هم فهميده بود كه من سي دي رو دنبال خودم آوردم.بدون اينكه معطل نصب بقيه برنامه ها بشيم .يه برنامه عكس ريخت و در اتاقش رو بست و اومد كنار من نشست.بهش گفتم خوب بريز روي كامپيوترت بعدا ببين ولي خوب گفت كه نميتونم ممكنه بعدا كسي بياد و ببينه.گفت فقط ببينمش اگه خوب بود حالا كپي ميكنم.خوب همينطور به ترتيب داشتيم دونه دونه عكسها رو نگاه ميكرديم.كه كسايي كه تو خونشون بودن رفتن.رضا عادت داشت موقعي كه عكسا رو نگاه ميكرد در موردش خيلي آروم با صداي حشري كننده حرف بزنه... مثلا ميگفت.اوووه آرش ببين اين چه چيزيه! بعد از منم در موردشون سوال ميكرد ولي خوب من چون خجالت ميكشيدم فقط سر تكون ميدادم يه آره كوچيك ميگفتم و ادامه ميداديم.ديگه نزديك 300 تا عكس رو با هم ديديم و چون بايد ميرفتيم بيرون بقيه رو سريع ديديم و صفحه رو بستيم. هر دومون حسابي شق كرده بوديم و حشري بوديم ولي خوب به روي خودمون نميوورديم.اما رضا كه داشت شلوارش رو عوض ميكرد.كير بزرگ و شق شدش از زير شورتش پيدا بود.يه نگاه به من كرد .با خنده گفت ببين اينم دردسر شده! منم خوب بدم نميومد دست به كيرم بزنم.اونجا!تا اون داشت شلوارش رو پاش ميكرد .منم دستمو كردم تو شلوارم.كيرم رو كه رفته بود روي رون پام داشتم دوباره برميگردوندم توي شورتم كه ديدم رضا با تعجب داره منو ميبينه.آخه فكرشم نميكرد كه من جلوي اون نشون بدم كه حشريم.كمي كه گذشت.گفت جرعت داري كيرتو نشون بدي! گفتم تو داري! گفت آره! بعد گفتم خوب نشون بده! مكث كرد .بهش گفتم ديدي فقط ادعا داري! كه زيپ شلوارش رو باز كرد و كيرش رو از تو شلوارش كشيد بيرون.يه نگاه بهم كرد كه يعني حالا نوبت تو! بعد منم مثه اون زيپ شلوارم رو باز كردم و كشيدمش بيرون.اما خوب در برابر كير اون كوچيكتر بود.رضا اومد جلو كيرمو يه مالشي داد و ولش كرد منم همينكارو كردم.بعد كيرش رو كرد تو شلوارش .منم ديدم خوب بايد همينكارو انجام بدم.بعد بهم خنديديم و ميخواستيم بريم بيرون.من رفتم به درطرف در اتاق.درقفل بود و كليد هم باز نميشد.داشتم به كليد ور ميرفتم كه رضا ار پشت خودشو چسبوند به من و با كيرش به كون من فشار ميوورد!بعد منم سعي ميكردم كه بيشتر بهم فشار بياره تا بيشتر حشري بشم.ولي خوب دررو باز كرد و رفتيم بيرون.بعد از اون جريان ديگه فكر نميكردم كه بتونم دوباره حداقل كيرش رو ببينم.بعد دو سه روز زنگ زد بهم و گفت.آرش فيلم جديد داري؟! منم كه تازه گرفته بودم گفتم آره.گفت ورش دار بيار اينجا!منم سريع پاشدم كه برم خونشون.توي تموم راه با فكر اينكه ممكنه امروز با هم باشيم حسابي شق كرده بودم.و. ميترسيدم مردم متوجه بشن.خلاصه تا رسيدم به خونشون. و مثه هميشه منو برد تو اتاقش.فيلم رو توي كامپيوتر گذاشت و هردو داشتيم نگاه ميكرديم.كه يه دفه يه دستش رو گذاشت رو پاي من. و با دست ديگش .كيرش رو در آورد و آب لزج كمرنگي رو كه از كيرش ميومد روي كيرش ماليد .بعد همينجور داشت ميماليد.بعد مدتي شروع كرد به باز كردن دكمه شلوار من و كير منو هم از توي شلوارم و شرتم در آورد و همزمان كه كير خودش رو ميماليد ماله من رو هم ميماليد و دست من رو روي كيرش گذاشت.منم مثه خودش مشغول ماليدن كيرش شدم.ديگه طاقت نداشت. يه نگاه به من كرد و با صداي آروم گفت :آرش ساك ميزني؟! منم اولش تعجب كردم.و اين كارو زياد ديده بودم ولي تا اون موقع انجام نداده بودم.اولش زياد خوشم نميومد.ولي اينقد حشري بود كه بجز كيرش هيچي نميديدم.سريع دولا شدم و مشغول ساك زدن همونطوري كه تو فيلما ديده بودم شدم.و رضا هم داشت آه و اوه ميكرد.بعد گفت پاشو بيا روپام بشين.منم همينكارو كردم و دقيقا كونم رو طوري قراردادم كه روي كيرش باشه.ولي خوب نميدونستيم كه به اين راحتيا تو كون نميره!!و خوب بيشتر ميرفت لاي پاهام.تا به سوراخ من برسه.خوب رضا همينجوريش هم حسابي حشر بود.گفت پاشو آبم داره مياد!! منم رفتم سر جاي خودم .بعد ديدم كه رضا كمي كيرش رو مالوند بعد يدفه آب سفيدش از لاي مشت هاش زد بيرون و بعد با يه دستمال كه بغل دستش بود پاك كرد.منم ميخواستم به اون لحظه برسم ولي انگار ديگه رضا حواسش به من نبود.شلوارش رو پوشيد.منم فهميدم مثه اينكه به من چيزي نميرسه و بايد شلوارمو بپوشم و برم.كه همينطور هم شد و منم ناراحت از اينكه هيچ كاري نتونستم بكنم.اومدم خونه و براي خودم با فكر اونجا جلق زدم - بعد از اون روز كه ديگه رومون به هم باز شده بود. و خوب ميدونستيم ممكنه بتونيم بازم با هم سكس كنيم.رضا هم سعي ميكرد كه توي هر فرصتي كه خونشون خالي ميشه من رو به خونشون دعوت كنه.ولي خوب چون من از روز اول زياد راضي نبودم به همين دليل زياد ميلي نداشتم.تا اينكه خوب بالاخره منم حشري بودم.و اتفاقا يه سي دي فيلم ديگه هم تونسته بودم از يكي از بچه ها بگيرم.و خوب ميدونستم كه بايد اينو سريعا به رضا بگم.رضا هم گفت كه بعد از ظهر وردار بيار اينجا.بازهم طبق معمول به خونشون رفتم.ولي ديگه با اين فكر كه ما هم مثه اين فيلمي كه دستمه باهم قراره سكس كنيم!البته بايد يكيمون نقش دخترو بازي ميكرد!!! خوب من به اتاقش رفتم و اونم دوتا صندلي گذاشت كنار هم و سي دي رو هم توي كامپيوتر گذاشت و كنار هم نشستيم.چيزي از فيلم نگذشته بود كه رضا فيلم رو يواش يواش جلو برد كه خيالش راحت بشه همه رو ديده و يه جايي كه خيلي هردومون رو حشري ميكرد نگه داشت . و مثل دفه قبل كيرش رو در آورد و باهاش ور رفت.و روي رون پام زد و گفت آرش پاشو لخت شو!! من هم خوب خيلي دلم ميخواست اينكارو انجام بدم.براي همين خودم پا شدم و آروم آروم اول از پيرهنم شروع كردم و مشغول باز كردن دكمه هام شدم.و بعد شلوارمو آروم در آوردم.همينكه داشتم تي شرتم رو در ميووردم .حس كردم كه رضا پشت شورتم رو كشيده پايين و ميخواد منو انگشت كنه.منم چيزي بهش نگفتم.اونم لپ هاي كونم رو ماساژ داد و مشغول درآوردن لباس خودش شد.خوب بدن من با اون خيلي فرق ميكرد.بدن من سفيد،كوچيك و تقريبا كم مو بود.حالا هردومون كاملا لخت ،ايستاده داشتيم فيلم رو نگاه ميكرديم كه اون داشت با كون من ور ميرفت.منم حس كردم براي اينكه بهش نشون بدم.منم زياد از كردن بدم نمياد.منم مشغول ور رفتن شدم و آروم انگشتم رو بردم داخل كونش.كه يه دفه گفت آخ! چون دردش اومده بود.منم بيخيال شدم.بعد هم كونش چون مو داشت زياد علاقه اي بهش نداشتم.رضا منو گرفت و پشت من ايستاد و با كيرش به كونم فشار ميورد كه يه دفه متوجه تخت خواب شد. بعد به من گفت برو بخواب! من هم دستورش رو اجرا كردم و رفتم خوابيدم به طوري كه كونم در دسترسش باشه. رضا اومد روي تخت و گفت.از اون ور بخواب!! منم همين كارو كردم. و اون هم اومد و روي شكم من نشست و كيرش رو گرفت جلوي دهنم و گفت بخورش.منم مطابق دفه قبل مشغول ساك زدن براش شدم.كه كيرش اينقد خيس شده بود كه وقتي كيرش رو در آورد آب دهنم از روي كيرش رو شكمم ريخت!و گفت از اون طرف بخواب.منم خوابيدم.خيلي ميترسيدم كه چون تو داستاناي سكسي خونده بودم قبلا كه اين كير تو كون بره درد زيادي داره.رضا روي كيرش يه تف زد و دوره كيرش ماليد و يه تف هم به سوراخ كونم انداخت و اون رو هم حسابي خيس كرد و روي من خوابيد و ميخواست كه كيرش رو هرجوري هست توي كون من بكنه! اما سوراخ كونم هم تنگ بود .هم كوچيك.و كير اون هم نسبتا بزرگ!خلاصه هر كاري كرد .ديد كه با خيس كردن و تف نميتونه توي سوراخم بكنه.و گفت پاهاتو جمع كن.و منم پاهامو جمع كردم .احساس كردم.جمع كردن پاهاي من .حالا لاپاي كونم رو مثه يه كس نشون ميده و اون هم كيرش رو لاي پاهاي من با سرعت عقب و جلو ميكرد.چون كيرش و تخماش به تخماي من ميخورد اين كار هم براي اون لذت بخش بود هم براي من.كه اينقد اينكارو شديدا ادامه داد كه ديگه من طاقت نداشتم. گفتم :رضا،رضا .آبم داره ميادا! گفت عيبي نداره! اينقد داشت حال ميكرد كه متوجه نبود تخت كثيف ميشه. كه يه دفه از شدت حشر آبم با فشار اومد بيرون و از خيس شدن شكمم فهميدم كه آب زيادي ازم اومده.كمي نگذشته بود كه احساس كردم لاي پاهام هم حسابي داغ شده! و آب رضا هم اومده لاي پام رو حسابي خيس كرده! رضا هم بي توجه به اينكه آبش رو داره لاي پاي من ميريزه همينجور داشت ازش آب ميمومد.يه چند دقيقه همونجور روي من دراز كشيد و بلند شد. سريع به من يه دستمال داد كه خودم آبش رو از لاي پاهام خشك كنم.اينقد زياد بود كه هرچي پاك ميكردم پاك نميشد! بلند شدم و به طرف دستشويي خونشون رفتم و كونم و لاپام رو شستم.بعد كه به اتاق برگشتم ديدم رضا لباساشو پوشيده و من هم لخت جلوش ايستادم! يه كمي خجالت كشيدم و سريع لباسامو پوشيدم و گفتم من برم .و گفت تا يه جايي باهات ميام. همينطور كه داشتيم با هم ميرفتيم.تو خيابون .يه دفه بهش گفتم رضا.دخترا چه جوريه كه كونشون اصلا مو نداره!!؟ منم ميشه مثه اونا بشم.كه گفت ميتوني با مو بر موهات رو بزني.بعد كه فهميد من جرعت خريدن موبر رو ندارم.رفت تو يه مغازه و يه دونه كرم مو بر برام خريد.البته نميدونست ميخوام چي كاركنم.يعني فكر ميكرد ميخوام پشماي كيرم رو باهاش بزنم چون خودش هم براي اين از موبر استفاده ميكرد. بعد از اون روز كه كرم مو بر رو گرفته بودم .منتظر بودم كه خونه رضا اينا خالي بشه .بعد از موبر استفاده كنم.ولي خوب مدتي بود كه هميشه خونشون پر از مهمون بود و كاري هم نميتونستيم بكنيم. منم ميخواستم براي اولين بار ببينم اين موبر چه جوريه! براي همين گفتم خودم امتحان ميكنم.به حموم رفتم و حسابي از كرم موبر رو روي كونم و حتي سوراخ كونم ماليدم و چند دقيقه مطابق دستور توي جعبه صبر كردم.و بعد با آب شستم! واي به راحتي همه موهاي كونم پاك شد و وقتي خودم رو تو آيينه ديدم حسابي كونم سفيد شده بود.وقتي ديدم بدن مو نداره اينقد جذاب ميشه.به فكر افتادم كه همه موهاي بدنم رو بزنم! و با يه تيغ از موهاي پام.بدن و زير بغلم رو زدم.بدن سفيد و كوچيك تازه رو اومده بود! و ميخواستم هرچه زودتر خودمو به رضا نشون بدم.تا اونم لذت ببره! به يه بهانه الكي رفتم دمه خونشون و بحث رو كشيدم يه موبري كه برام خريده بود و گفتم.رضا اگه بدوني چه تووپ شدم!! رضا هم طاقت نداشت.ميخواست هرچه سريعتر ببينه. براي همين رفتيم توي پاركينگ خونشون و يه جايي كه كسي نياد.شلوارم رو كشيدم پايين و كونم و پاهام رو به رضا نشون دادم! رضا يه دستي روي رون پاهام كشيد و گفت .حالا بايد تقت رو بزنم!! يه چند روزي گذشت و خوب كم كم هم دوباره موهام داشت درميومد و خوب من هم ديگه فكر نميكردم به اين زوديا با رضا سكس داشته باشم.تا اينكه يه روز رضا بهم زنگ زد و گفت بيا بريم جايي... .منم خوب رفتم دمه در خونشون منتظر كه بياد و بريم! ولي از آيفون بهم گفت بيا تو! خيلي تعجب كردم .چون اگه هم خبري بود بايد خودش ميومد دمه در! من هم دستورش رو اجرا كردم و رفتم دمه در خونشون.در رو كه باز كرد. ديدم رضا لخت و با يه حوله رو دوشش وايساده روبروم.رفتم تو .گفت برو تو اتاق لباساتو دربيار و بيا تو حموم! بعد خوب من كه تاحالا با كسي حموم نرفته بودم.و هميشه جلو هم لباسامون رو در آورده بوديم با شك رفتم تو اتاق! رضا كه ديد معطل كردم خودشم اومد تو اتاق! گفت بدو ديگه! و دستش رو كرد توي شلوارم و انگشتم كرد! منم سريع همه لباسامو و حتي شرتم رو در آوردم.بعد رضا دوباره دست به كون و رونايي كه يه كم موهاشون در اومده بود ماليد و چون ازمن بزرگتر بود با يه حركت منو بغل كرد و به طرف حموم برد! من رو روي سكوي قبل از حموم گذاشت و خودش رفت دوش آب رو باز كرد .بعد كه حسابي گرم شد به من گفت بيا تو! من هم بلند شدم و رفتم زير دوش تو بغل رضا!رضا سعي داشت كيرشو از جلو لاپاي من بكنه و من هم با نزديكتر شدن به اون ميخواستم كمكش كنم.بعد كه حسابي دوش گرفتيم.رضا يه دونه ليف و صابون برداشت.بعد كه حسابي كف مالي كرد. اونو خيلي محكم ميماليد به من .همه جامو حسابي با ليف و صابون شست و دوباره به زير دوش رفتم.و خودش هم اينكارو كرد.شير آب رو بست! و من و اون به طرف سكوي حموم رفتيم .بعد از اينكه من رو با حوله خشك كرد.يه كرم موبر آورد و اونو به تمام بدن من ماليد.و حتي براي اينكه مطمئن بشه كه هيچ جا مو نداره !حتي با انگشتش توي سوراخ كونم هم ماليد كه با آخ گفتن من.كار رو تموم كرد و بعد از چند دقيقه دوباره منو برد زير دوش و با همون ليف و صابون شست.ديگه از اين سفيدتر و تميز تر امكان نداشت! بشم! بعد از اينكه دوباره منو خشك كرد.بغلم كرد و يه سره منو برد گذاشت روي تخت ! بعد خودش رفت يه اسپري دندون آورد و اونو به كيرش زد. و بعد كيرش رو جلوي من گرفت تا مثه بازم براش ساك بزنم!منم براش همينكارو انجام دادم.ولي از بي حس كننده اي كه به كيرش زده بود منم احساس كردم لب و دهنم بي حس شده!! براي همين زياد نتونستم براش ساك بزنم.به شكم روي تخت منو خوابوند و يه كرم روغن مانندي كه از داروخانه گرفته بود رو با انگشت به دوره سوراخم مالوند.و كمي هم به دور كير خودش! و اومد روي من خوابيد و پتويي هم روي هردومون كشيد! خوب بازم فكر ميكرد با اين روش ميتونه توي كونه من بكنه ولي باز هم تلاشش بي نتيجه موند و به همون لاپا قناعت كرد. ولي كيرش اينقد بي حس شده بود كه به اين زوديا آبش نميومد ولي خوب چيزي نمونده بود كه آب من بياد.كه بهش گفتم.اونم خيلي كم از بي حس كننده رو روي كير من زد و به كارمون ادامه داريم.اينقدر وحشتناك حشر شده بوديم كه خودمون هم نميفهميدم چي داريم ميگيم.من مرتب ميگفتم بكن تو كونم ولي اون ميگفت نميشه! و در آخر گفت آرش آبم رو ميخوام بدم بخوري! منم بهش گفتم بده .منم ميخوام بخورم!تا اينكه گفت پس برگرد بزارم دهنت! تا برگشتم و با اين جملش.يه دفه آب كير من روي شكمم پاشيد.و ديگه اون حشر رو نداشتم ولي اون اصرار داشت كه آبم رو بايد بخوري! ولي من گفتم ديگه نميشه! براي همين اونم فقط كيرش رو گرفت روي سينم و يه عالمه آب رو پاشيد روي سينه هام! و منم كه شنيده بودم دخترا با آب كير ميتونن سينه هاشون رو گنده كنن!!! منم آب كير ش رو ماليدم به ممه هام! تا اينكه ديگه خشك شد.وفقط شبيه دونه دونه باقيمونده بود . و منم داشت از بوش حالم به هم ميخورد كه پاشديم رفتيم حموم و جداگانه خودمون رو شستيم و خشك كرديم و من هم لباسم رو پوشيدم و ميدونستم هم كه قرار نيست جايي بريم خداحافظي كردم و رفتم.بعدن دوباره چند بار با هم سكس داشتيم البته بصورت معمولي.اما ديگه.اينجور سكس كه فقط لاپا باشه و آبمون هم همينجوري بياد واسه هيچ كدوممون جذاب نبود. و هر دو يه جوري پس ميزديم! و حتي با خالي شدن خونه ديگه خبري از سكس نبود . بعد از اون مدتي كه ديگه سكس كردن برامون جذاب نبود.سعي داشتم يه جوري سكسمون رو تغيير بديم.خوب براي من و اون جالبترين صحنه هاي سكسي سكس دختراي لزبين بود.و همينطور ديدن خوردن آب توسط دخترا كه با چه اشتهايي آب هاي روي سر و صورت همديگه رو ليس ميزدن.بعد از اون تو فكر اين بوديم كه اگر با هم سكس داشته باشيم.اگه بشه يه جوري حالا آب همديگه رو بخوريم يا مزه مزه كنيم!.بعد از اون روز يه بار ديگه براي سكس به خونشون رفتم.اينبار نشسته بوديم دوباره يه فيلم سكسي ميديدم و خوب مطابق معمول لباس هام رو در آوردم و روي تخت خوابيدم و رضا هم با كيرش لاپامو نوازش ميداد.ولي اينبار بر خلاف قبل مدت بيشتري وقت براي اين كار گذاشته بود و حسابي من و اون حشري شديم! دوباره بهم گفت آرش آبمو ميخوري و من هم اينبار قبول كردم.اون هم چون ميترسيد دوباره پشيمون بشم. روي پاهام نشست و كيرش رو آورد طرف دهن من و مشغول ماليدن كيرش و با صداي آه بلند شد.با همون صداي آروم گفت بيا بذار دهنت داره مياد.منم كيرش رو توي دهنم كردم كه حس كردم تمام آبش رو داره توي دهنم خالي ميشه و دهنم پر آب شده بودولي چون نميخواستم قورتش بدم اونو دوباره برگردوندم روي كيرش و با همون آب براش ساك زدم.تمون دوره دهنم و گردنم از آبش پر شده شده بود.بعد كه همه آبش تقريبا از دهنم خالي شد ميخواستم بازم براش ساك بزنم چون هنوز حشري و به ياد فيلمهاي سكسي و دختراش بودم.كه تا كيرش رو دوباره توي دهنم كردم دادش از شدت سوزش بلند شد و رفت كه كيرش رو بشوره و تا اون مدت كه اون رفته بود من هم با ادامه آب اون براي خودم جلق زدم! و آبم اومد. و رفتم و دهنم رو شستم.بعد از اون ديگه شايد اگه حشري بوديم برامون عادي شده بود.اما دفه بعد كه دوباره مشغول سكس بوديم.رضا بهم گفت كه ميخوام آبت رو بخورم.بعد كه حسابي حشريم كرد.گفت كه هر موقع ميخواست بياد بگو. بعد منم بهش خبر دادم.كير كوچيكم رو تو دهنش كرد و مشغول ساك زدن شد.ديگه طاقت نداشتم كه يه دفه آبم رو توي دهنش ريختم.اول فكر ميكردم كه اون هم برميگردونه ولي خوب اون بيشتر از من از اين حالت خوشش اومده بود.قسمتي از آبم رو قورت داد و ميخواست كه قسمت ديگه اي رو مثه فيلمهاي لزبين توي دهن من برگردونه كه خوب من نذاشتم.و اون هم وقتي خواست باز كيرم رو توي دهنش بكنه .احساس كردم كه به شدت ميسوزه و اصلا نميشه بهش دست زد . تا اينكه رفتم شستم و اينبار هم به اين طريق سكس كرديم.ولي باز هم هنوز معمولي بودو تكراري.تا اينكه يك روز به من زنگ زد كه گفت آماده باش ميام دنبالت.اومد دنبالم و من رو به خونشون برد.و توي اتاق رفتيم.خودش روي صندلي نشست و كامپيوترش رو روشن كرد.و به اينترنت وصل شد. و يه سايتي كه عكسهاي مجاني از همه نوع رو ميده رو باز كرد.بعد بلند شد و لباس هاش رو در آورد و با يه شرت و تي شرت نشست و من هم كنارش نشستم.با هم همه نوع عكسهاي سكسي رو ديديم و خوب مثه اينكه خودش هم قبلا همه رو ديده بود و وقتي كه به عكسهايي كه به شاشيدن توي دهان! رسيد گفت ميخواي با تو هم همين كار رو بكنم! (به شوخي) بهش گفتم گمشو! بعد بلند شد و كمك كرد كه من كاملا لخت بشم و خودش رفت كه حمام رو آماده كنه! اين بار توي وان حموم رو پر از آب كرد و گفت با سوراخت ور برو! و خودش مشغول شستنه خودش شد.منم داشتم حسابي سوراخ كونم رو براي كيرش اماده ميكردم كه اومد من رو بلند كرد و من رو هم حسابي كف مالي كرد و شست.ديگه تموم حموم هم تميز شده بود كه به من گفت كه بخواب.و كمي كف روي كونم ماليد و مشغول انگشت كردن من شد.كمي درد داشت ولي ميخواستم تحمل كنم.بعد دو تا از انگشت هاش رو تو برد.و با سوراخم بازي ميكرد.اصلا هيچ حالي بهم دست نميداد.نه لذت نه درد.فقط منتظر بودم كه ببينم چي ميشه! بعد به من گفت كونت رو از هم باز كن.من هم همينكارو كردم.و دوره كيرش رو هم كف مالي كرد و روي كون من گذاشت.تو فكر اين بودم كه با اينكه هيچ حسي نداره من هميشه دلم ميخواست دادن رو تجربه كنم كه منتظر بودم كه كيرش رو مطابق معمول كه ميدونه توي كونم نميره لاپام بگردونه.سر كيرش رو روي سوراخم گذاشت و كمي فشار داد.با دستم ميخواستم مانع از كارش بشم .گفت ولش كن داره ميره! ضمن اينكه حس جالبي بهم دست داده بود كه يه دفه كيرش رو توي كونم فشار داد.يه جيغ بلندي كشيدم و كونم رو گرفتم و چند قدمي فرار كردم.حس ميكردم كونم جر خورد .درد شديدي داشت ولي كم كم مثه اينكه داشت بهتر و حتي دردش با لذت ميشد.صدام كرد و گفت بيا بخواب .يه بار ديگه آروم ميكنم.ولي قبول نكردم.بعد گفت خوب پس بيا همون لاپا ميكنم.آروم رفتم و خوابيدم رو زمين.و پاهامو جمع كردم و اومد روم خوابيد و كيرش رو لاي پاهام عقب و جلو ميبرد.كه از پشت آبش رو روي كمرم ريخت.و بازم گفت بخواب.منم ديگه حس بلند شدن نداشتم .اون هم رفت كيرش رو شست و دوباره اومد بالاي سرم.من رو به حالت چهار دست و پا قرار داد.من هنوزم تو فكر كردن و لذت كيرش بودم كه حس كردم پشت داغ شد.و صورتم تكون ندادم ولي حس كردم كه داره روم ميشاشه! اول يه حس تحقير بدي بهم دست داده بود ولي گرماي لذت بخشي داشت.البته بعد من رو بلند كرد وبا اينكه پشتم پر از آب كير و ... بود .دستش رو كفي كرد.و برام جلق زد. و رفتم زير دوش و خودم رو شستم.و بيرون رفتيم ولي خوب اون روز كارهايي كه كرديم و حتي توي كون كردن حتي تا نصفه براي هردمون جالب بود و وقتي هم كه بيرون اومديم گفت ميزاشتي همش رفته بود تو ديگه! ولي خوب درد وحشتناكي داشت . بازم تا مدتي درد داشتم.بعد از اون موقع من هم بيشتر به سكس هاي مختلف از جمله اسليو بودن .يا فتيش و غيره علاقمند شدم.البته از قبل هم علاقه داشتم ولي بروز نميدادم.و اين احساس slave شدن شايد تازه بهم دست داده بود . اين احساس اسليو شدن و بودن من با آشنا شدن با فردي كه تو نت خودش رو مستر معرفي ميكرد شروع شد و وقتي كه گفت يه اسليو بايد چه كارايي انجام بده.حس ميكردم از قبل هم بهش علاقه داشتم.به هرحال نتونستم با اون طرف كنار بيام و خوب دوست داشتم با رضا اين نوع سكس رو تجربه كنم.اما من هميشه خودم رو در اختيار رضا قرار ميدادم و كارايي كه ميگفت انجام ميدادم.و ميدونستم هم كه اگه از رضا چنين چيزي بخوام رو انجام نميده.چون كمتر افرادي كه اين نوع سكس علاقه دارن و ميتونن همچين كاري رو انجام بدن.و از اون به بعد هم فقط رضا ميتونست دو تا انگشتش رو توي سوراخم بكنه.و خوب ميدونستيم كه ديگه با اين وضع كه بايد هرچند وقت يك بار با هم سكس كنيم و خوب براي داخل شدن كير.بايد آمادگي كامل رو انجام داد شايد چند روز پشت سر هم.به هر حال ما هم ديگه برامون مهم نبود.يه روز ديگه كه براي سكس به خونه رضا رفته بودم.رضا يه گوشه تخت دراز كشيد و اينبار من سريع لباسم رو در آوردم.و اومدم براش ساك بزنم.و اينبار هم فقط دوست داشتم براش ساك بزنم.بعد از اينكه حسابي حشريش كردم.براي اينكه كار من راحت تر بشه رفت و روي يه صندلي نشست.و من هم مشغول خوردن كيرش شدم.كه اين بار اينقدر حشري بودم كه اجازه نميدادم دستش رو بالا بياره.همونطور كه ساك ميزدم دستش رو بردم طرف كونم و بهش گفتم محكم بزن به كونم تا حسابي سرخ بشه و شل بشه كه بتوني تو بكني!رضا هم براي اينكه بتونه توي سوراخم بكنه اين كار رو انجام داد.ضربه هايي كه به كونم ميزد اول كمي دردناك بود ولي لذت بخش.خوب اون نميدونست كه من دارم لذت ميبرم و هي قطع ميكرد تا اينكه اون روز از ساك زدن من آبش اومد و ديگه نشد كه كاري انجام بده! يه روز ديگه در فرصت مناسب يه سري عكس بهش نشون دادم و بهش حالي كردم كه اين كاري كه از تو ميخوام برام لذت بخشه و بهش ميگن اسپنك كردن يا دركوني زدن! ولي اون ميگفت كه كون تو نميشه.اما ميدونستم كه چون خوشش نمياد اين بهانه رو مياره. بعد از اون جريان ديگه با هم سكس نداشتيم تا اينكه رضا يه بار با يه دختر جنده سكس داشت و از اون به بعد هم كم كم با دوست دخترش سكس كرد.خوب نه من گي بودم نه اون.فقط باهم سكس ميكرديم شايد اون از روي اجبار ولي من از اينكه خوب به سكس با پسر در اين حالت علاقه داشتم.ديگه بعد از اون هم رضا گفت كه ديگه نميخواد با من سكس داشته باشه و بعد از اينكه چند بار ازش خواستم و قبول نكرد با هم مشكل پيدا كرديم و روابطمون قطع شد.اما رضا خودش ميدونست كه گرچه سكس با دختر بدليل سينه داشتن و همينطور كون گنده ! بهتر از سكس با پسره.اما خوب ديگه از دوست دخترش يا حتي يه دختر جنده نميتونست بخواست اون كارايي كه من براش انجام ميدادم يا ميخواست رو انجام بده.ولي ديگه خوب تموم شده بود رابطمون.از اون به بعد من توي اينترنت دنبال كسي ميگشتم كه بتونيم با هم سكس كنيم.توي اين مدت با نوع هاي ديگه سكس از طريق چت با افراد مختلف آشنا شدم و فهميدم كه چقدر به كارهايي مثه زنانه پوشي يا سكس لزبين يا سكس گروهي علاقه شديد دارم ولي ديگه نتونستم يه فرد مناسب براي سكس پيدا كنم. علتش هم اين بود كه چون من گي نبودم و از رابطه داشتن با افراد بعنوان دوستي خوشم نميومد و فقط دوست داشتم كه من به آدرسي كه مكان دارن برم و با هم سكس كنيم.البته جاهايي كه نزديك محل خودمون باشه و ترسناك چه از نظر افراد يا مكان اون ها نباشه.ولي خوب افرادي كه من با اونها آشنا ميشدم يا از چهره سكسي خوبي برخوردار نبودن يا مكان نداشتن يا ... كه از اون به بعد نتونستم با كسي سكس داشته باشم.و هميشه به ياد سكس هاي قبليم با رضا با اينكه زياد هم ارضا نميشدم جق بزنم.خوب اين داستان هم تموم شدوهمونطور كه ديديد واقعي بود.بايد ببخشيد كه بكن بكن توش نبود. و مثل افراد ديگه كه ميان ميگن به همين راحتيم كرديم تو كون يا كس يه دختر يا يه پسري توش از اين چيزا نداشت.كون كردن با اينكه دختر ها راحتتر ميتونن كون بدن باز هم به اين راحتي نيست كه بعضي ها ميان تعريف ميكنن. مطمئن باشيد بدون لوبري ژل.(يا امثال) و حداقل چند روز قبل باز كردن و ماساژ سوراخ كير نميتونه توي كون بره.يا حتي كس هم همينطوره.دوست دختر شما جنده نيست كه براتون فلان كار رو انجام بده.پس بيخودي خودتونو با اين داستاناي مسخره اي كه بعضيا مينويسن خر نكنيد و فكر كنيد الان كون يا كس گير آورديد ميتونيد بكنيد توش! شايدم راست باشه.ولي خوب من اينجور فهميدم و از اطلاعاتي هم كه دارم اينجور ميشه فهميد.واميدوارم كه همه بتونيد دختري پيدا كنيد كه باهاش سكس كنيد .ولي يادتون باشه اگه به پسر هم علاقه داريد مطمئن باشيد كارهايي رو ميتونيد تو سكس انجام بديد كه لذتش رو هيچوقت و با سينه و كون گنده و كس هيچ دختري نميشه بدست آورد. اميدوارم كه از داستان واقعي من خوشتون اومده باشه. اگه كسي نظر داد كه يعني خوشش اومده داستان اولين سكسم رو هم مينويسم فكر ميكنم جالب باشه.اگه هم كه نه.به هر حال سعي كردم كه آموزش كارهايي هم كه كردم تو اين داستان بدم و اميدوارم پس لااقل از اين داستان خوشتون اومده باشه .

5 Comments:

At 8:15 PM, Blogger shazdekocholo said...

سلام
مرسی که وبلاگ منو دیدی ومرسی که نظر دادی .
در مورد اینکه گفتی چرا غمگین می نویسم .راست میگی ولی من حقایق رو می نویسم. حالا اینکه حقایق غمگین هستند ! این دیگه به من مربوط نمیشه.
در مورد لینک دادن وبلاگتم .چشم .بفرمایید اینم لینک شما.
همین جا میگم که اگه برو بچ دیگم می خواستن لینکشونو تو وبلاگم بدن .تعارف نکنید .بگین تا بزارم.
موفق باشی .
راستی این پست جدیدت خیلی قدیمی هست. حداقل تو 2 تا سایت دیگم خوندمش.
ولی پست (سکس من و مسعود در حمام) جالبه
فعلا بای

 
At 10:42 PM, Blogger مدیریت وبلاگ شب بین said...


سپهر جان ممنون از زحمتی که می کشی
من فقط قسمت آخر داستان رو خوندم و با قسمتی از نظرات نویسنده موافقم
به نظر من هم ماهیچه های مقعد اصولا برای سکس خلق نشدند و وظیفه ماهیچه های مقعد به دفع صحیح مدفوع خلاصه می شه ... نه سکس کردن

 
At 12:58 AM, Blogger مانی زانیار said...

سلام آقا خسته نباشید امیدوارم در راهت موفق باشی.

 
At 4:34 PM, Blogger hani said...

salam sepehr jan khubi?khoshal misham ke behem pm bedi va montazeram

 
At 2:08 PM, Blogger keivan said...

slm man mikham bahatom hshna sham

 

Post a Comment

<< Home